SEIRYU-DO

Website http://www.ogoto-seiryudo.net/
Address 3-6-16 Noka, Otsu City, Shiga 【MAP
Tel 077-577-2727 / +81-77-577-2727
Hours 09:00 am – 24:00 am
Price 16,000 yen / 45 min~